Türkiye büyük millet meclisi

15 Aralık 2006Türkiyede, millî irade ve egemenliğin, temsil yolu ile kendinde toplandığı en önemli ve tek organ. 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunulan ve kabul edilen yeni anayasamıza göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan meydana gelmiştir.
9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyu tarafından kabul edilen ve 15 Ekim 1961 tarihiyle yapılan genel seçimlerle ilk defa kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanun yapmak, değiştirmek, Devletin Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basımına ve genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip kesinleşmiş olan ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek yetkilerine sahiptir. Milletlerarası kurullarla ve yabancı devletlerle yapılacak çeşitli anlaşmaların onaylanması, gereğinde savaş ilânı gibi yetkiler de Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan meydana gelmiştir. Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanabilirler.
Millet Meclisi üyesi olabilmek için otuz yaşını bitirmiş olmak, Türk vatandaşı olmak ve milletvekili olabilme yeteneklerine sahip olmak gerekir. Milletvekilliği seçimleri dört yılda bir yapılır Bu günkü milletvekili sayısı 450 olarak kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosunun üyesi olabilmek için, kırk yaşını bitirmiş olmak yüksek okul mezunu olmak ve milletvekilliği seçilebilmek için gerekli bütün şartları haiz olmak gerektir. Cumhuriyet Senatosunun eski M. B. K. üyeler eski Cumhurbaşkanları yaş kaydı gözetilmeksizin tabiî üyeleridir.
Kanun teklif etme, Türkiye Büyü Millet Meclisi üyelerinin yetkileri arasında yeralır. Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinde toplanmıştır. Kanı tasarı ve teklifleri ilkin Millet Meclisi de görüşülür, kabul ya da red edilen tasarı Cumhuriyet Senatosuna gönderilir, burada her hangi bir değişiklik yapılması kabul edilirse kanunlaşır. Bu halin dışındaki durumlarda, çeşitli işlemler yapılır.
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilir. Bakanlar Kurulu, Başbakanın seçimi (ya iki meclis üyeleri arasında yada bu meclisler dışından) ile olur. Bakanlar Kurulunun programı, Millet Meclisi tarafından kabul ya da reddedilir.

Kategori: Devlet


Kategoriler

Son Yazılar