Romantizm

15 Aralık 2006XVII. yüzyıl sonlarında başlayan, klâsik edebiyatın yerine geçen, duygu, hayal ve fanteziye yer veren bir sanat ve edebiyat akımı. Bu akım, Rönesanstan sonra gittikçe uyanan Avrupa milletlerinin daha çok duymağa başladıkları sosyal haksızlıklardan doğma ızdırapların, sanat ve edebiyatta söz konusu olmasıyla hızlanmıştır.
Aynı akım, eski Yunan ve Lâtin geleneklerine bağlı kalan klâsiklere karşı; Almanlar, İngilizler, kuzey milletleri gibi, Lâtin soyundan olmayan Avrupa milletlerini, kendi millî dillerine, Ortaçağ tarih ve destanlarına ve yerli hayatlarına değer vermeleriyle gelişmiştir.
Romantik edebiyat, kendinden evvelki klâsik sanat anlayışına da bir tepkidir. Klâsik edebiyatın akıcı, mantıkçı, şekilci ve kuralcı olmasına ve kişisel olmayışına karşı, romantik edebiyat hisse, hayale, kişisel duygulara değer verir. Dilde, deyim şekillerinde oldukça serbest davranır. Klâsiklerin hemen yalnız yüksek sınıfın hayatıyla ilgilenmelerine karşı romantikler, geniş halk zümrelerinin hayatı ve ızdırabıyla ilgilidirler.
Romantik eserlerde yazar, olaylar karşısında neler duyuyor ve nasıl duyuyorsa, okuyanlar da aynı duyguları o ölçüde duymaya sevk etmek isteyen bir sanat anlayışı içindedir. Romantik yazarlar, başkalarının maceralarından bahsederken bile, daha çok kendi maceralarından ve kendilerinden bahsediyorlarmış gibi eserlerine kendilerini geniş ölçüde verirler. Aynı eserlerde gerçekte olmuş ve olabilecek olaylar yanında, yazarın öyle olmasını istediği hayal olaylar da bulunabilir.

Kategori: Edebiyat


Kategoriler

Son Yazılar