Reform

15 Aralık 2006Kuzey Avrupa ülkelerinden çoğunu Roma Kilisesine, özellikle papalar; bağlı kılmaktan uzaklaştıran dinî ve siyasî harekete verilen ad. Reform kelimesi, daha geniş anlamda, Hıristiyan dinine bir yenilik, vermek, rahipler sınıfını düzenlemek amacıyla Kilise içinde ve dışında yapılan hareketler anlamındı kullanılır. Bu geniş anlamı içinde, Katolik ve Protestan Reformundan söz ediyor.
Protestan Reformunun öncüsü Martin Lutherdir. (1483 – 1546). Marttı Luther, 1511 yılında Romaya yapılan bir gezi sırasında papalığa olan güveni sarsıldığı için, Almanyaya dönüşünde Wittenbergde kaleme aldığı 95 maddeli bir protesto ile (Protestan, bundan gelmektedir) Roma Kilisesinden ayrıldığını bildirmiştir. Papalığın ve Almanyada papaların temsilcisi durumunda olan imparatorların ağır baskısı altında ezilen Alman asillerinden büyük bir ilgi göre Luther, böylece, papanın dini başkanlığını, rahiplik mertebelerini, rahipler bekârlığını, azizleri, günah çıkartma; reddetmiştir. Katolik Kilisesinin ve Alman imparatorluğunun karşı koyması 1546 yılında Lutherin ölümü ile bu hareket bir süre zayıflamışsa da, 1555 yılında Charles – Quint, Almanyada Luther mezhebinin (Protestanlığın) varlığını kabul eden bir anlaşmayı imza etmişti Bundan sonra Protestanlık İsveç, Darnimarka ve İsviçre de kabul edilmiştir, sonraları başka Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
Reform hareketi sonunda, önceleri Roma Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olmak üzere ikiye ayrılmış bulunan kiliseler, bir daha bölünerek üçe ayrılmış böylece Protestan Kiliseleri meydana çıkmıştır.
Bu bölünme sonucu, Katolik Reformu da yapılmış ve Katolik Kilisesini zayıflatan bir takım yanlış hareketlerinin önüne geçmek için teşebbüslere geçilmiştir. Papa Adrien VI. bu hareketin önemli temsilcisi olmuştur.
Reform hereketi, insanların din üzerinde serbestçe fikir yürütmelerine yol açtı, papaların nüfuzu kırıldı. Kiliselerin halk üzerindeki kesin egemenliği son buldu. Her ülke, kendi din işlerini düzenlemeye, bir çok ülkelerde okullarını, üniversitelerini din baskısından kurtarıp lâikleştirmeye başladılar, incilin her milletin kendi diline çevrilmesi ile de millî diller işlendi, milli edebiyatlar doğdu. Bu bakımdan reform, Avrupada yeniliklere yol açan önemli hareketlerden biri olmuştur.

Kategori: Dünya Tarihi


Kategoriler

Son Yazılar