Ziya paşa (1820 – 1880)

Türk şair ve yazarı. İstanbulda doğmuştur.Beyazıt rüştiyesinde okumuş, orayı bitirince Sadaret Kalemine memur olmuştur. Otuz yaşında iken Reşit Paşanın yardımıyla saraya kâtip olmuş, Ali Paşanın Sadrazamlığı sırasında Kıbrıs, Amasya mutasarrıflıklarına gönderilmiş Meclis-i Vâlâ üyeliğine getirilmiştir. Bu sıralarda Yeni Osmanlılar Cemiyetine girmiş, ikinci defa Kıbrıs mutasarrıflığına tâyin edilince Namık Kemalle birlikte Parise kaçmıştır. Bir süre sonra Londraya geçmiş, Namık Kemalle birlikte Hürriyet Gazetesini çıkarmış, Cenevrede bir süre oturmuş ve Sadrazam Ali Paşanın ölümünden sonra (1871) İstanbul a dönmüştür. 1876 da Maarif Müsteşarlığına ve Kanun-i Esasi Encümeni üyeliğine getirilmiştir.Abdülhamit II. devrinde Vezirlik Rütbesi ile Suriye, Konya ve Adana Valiliklerinde bulunmuştur.İlkin Divan Edebiyatı yolunda şiirler yazmaya başlayan Ziya Paşa, Batı medeniyetini tanıdıktan sonra eski söyleyiş içinde yenilik fikirlerini savunmağa başlamıştır. Nesirlerinde konuşma dilini kullanmış, fakat şiirlerinde Divan Edebiyatına bağlı kalan bir sanatçı olmaktan kurtulamamıştır.
Şiirleri Külliyat-ı Ziya Paşa adıyla yayınlanmıştır. Bundan başka Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin seçme şiirlerini topladığı Hârâbat adlı bir antolojisi, Defter-i Amâl adlı çocukluk hatıraları, makaleleri ve bir kaç tercümesi bulunmaktadır.

15 Aralık 2006

Zihni , bayburtlu (1798 – 1859)

Türk halk şairlerinden. Bayburtda doğmuştur. İlk gençliğini memleketinde geçirmiş, sonra Trabzon ve Erzurum Medreselerinde okumuş, İstanbul da kâtipliklerde bulunmuştur. Hicazda, Mısırda, Akkâda memurluklarda bulunmuş son yıllarını Trabzonda geçirmiş ve Bayburta dönerken yolda ölmüştür.
Aruz vezni ile yazdığı şiirleri ile bir divan şairi olmak istemiş, fakat daha çok saz şairi olarak ün salmıştır.

15 Aralık 2006

Zihni paşa , mustafa (1838 – 1911)

Osmanlı Veziri, İdoğmuştur. Maliye mektupçu kaleminde memurluk hayatına başlamış, 1884 yılında Maliye nâzırı olmuştur. Bu tarihten sonra Evkaf, Ticaret ve Maliye nazırlıklarında bulunmuş, Selanik, Bursa ve Halep Valisi olmuştur. 1908 devriminden sonra Şûra-yı Devlet Başkanı ve Ayan üyesi olmuştur.

15 Aralık 2006

Zenon (m.ö. 490 ? – ? )

Yunan filozofu. Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli olmadığı gibi, ölüm tarihi de belli değildir. Hareketin, başka bir deyimle uzayın nesnel gerçekliğini inkâr eden Asil ve Kaplumbağa, Uçan Ok adlı eserlerin yazarı olarak ünlüdür.

15 Aralık 2006

Zekai dede (1824 – 1897)

Türk bestecisi İstanbul da doğmuştur, ilköğretimini tamamladıktan sonra hafız olmuş, yazı dersleri almış ve zamanın üstatlarında ders görmüştür. Mısırlı Mustafa Fazıl Paşanın dairesinde musiki öğretmeni ve idare müdürü olmuş, birlikte bir kaç yıl Mısırda yaşamıştır. Daha sonraki yıllarda Darüşşafakada musiki öğretmenliği yapmış ve özel dersler vermiştir. Bir çok sarkılan, murabbaları, semaîleri vardır.

15 Aralık 2006

Zagnos paşa , mehmet ( – 1460)

Osmanlı Veziri, Fatih Sultan Mehmedin şehzadeliğinde Manisada onun yanında bulunmuş, saltanata ilk geçtiğinde de, Edirneye onunla birlikte geçmiş, fakat Murat II. tarafından oğlunu boş şeylerle ilgilendiriyor diye Balıkesire gönderilmiştir. Fatihin tekrar padişah olması üzerine Balıkesirden dönmüş ve İstanbul un alınmasında büyük yararlıklarda bulunmuştur. Daha sonraları Trabzonun fethinde, Gelibolu Valiliğinde Kaptanı Deryalıkta bulunmuş, Mora ve Tesalya Valisi olmuştur. Son zamanlarını, Balıkesir Valiliği ile geçirmiştir.

15 Aralık 2006

Zeus

Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiterdir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanrısı bütün tabiat olaylarının idarecisi idi. Oronos ile Rheanın oğludur. Babasını ve Titanları yenilgiye uğratarak gözlerin egemeni olmuştur. Kardeşleri olan Poseidona, denizlerin, Hadese yer altının yönetimini vermiştir. Zeus, elinde bir âsa olduğu halde, tahtının üzerine oturur bir şekilde tasvir edilir.

15 Aralık 2006

Zürafa

Geviş getiren memelilerden Afrika da yaşayan hayvan. Karada yaşayan hayvanların en yükseğidir, özellikle bacakları ve boynu çok uzundur. Başının yerden yüksekliği 5 – 6 metredir. Koşusu çok hızlıdır. Yiyeceğini yükseklerde bulunan ağaç yaprakları ve çeşitli meyvelerden sağlar. Derisinin rengi sarıdır ve beneklerle doludur. Bulunduğu yerlere uyan bir rengi vardır.

15 Aralık 2006

Zebra

Yaban eşek türü. Attan küçük, derisi koyu sarı ya da siyah renklidir. Ancak tüylerin üzerinde yukardan aşağıya siyah yol şeritleri vardır. Afrika nın geniş otluklarında yaşayan bir hayvandır. Kalabalık sürüler halinde gezerler ve ot yiyerek beslenirler. Koşuları hızlıdır, yırtıcı hayvanlardan kolayca kaçabilirler.

15 Aralık 2006

Zodyak

Gök küresi yüzeyinde kuşak şeklinde bir gölge. Güneş, bu kuşağın alanı boyunca, derece derece yer değiştirerek bir yıl sonunda tekrar hareket noktasına varır. Bu kuşak üzerinde, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık adlarını taşıyan on iki takım yıldız sıralanmış bulunmaktadır. Güneş bu takım yıldızlardan her üçünü her mevsimde dolaşmış olur.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

XML