'Tarih' Kategorisindeki Yazılar

Sevr antlaşması

Birinci Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı İmparatorluğu ile Müttefik Devletler arasında, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış olan şartları çok ağır antlaşma. Müttefik Devletler Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barışın ana hatlarını 24 Nisan 1920 tarihinde San Remoda tespit etmiştir. 11 Mayısta da, Osmanlı Hükümeti tarafından incelenmesi için, Osmanlı heyetine vermişlerdir. Bu şartlara heyet ilkin itiraz etmek istemiş, fakat padişah Vahdettinin başkanlığında toplanan heyet tarafından, bu şartlar (Rıza Paşanın dışında) herkes tarafından kabul edilmiştir. Bunun üzerine, Bağdatlı Halil Paşa, Rıza Tevfik, Bern elçisi Reşat Halisten kurulu bir heyet, bir Fransız savaş gemisi ile Fransaya gitmiş ve Pariste Sevr mahallesinde antlaşmayı imza etmiştir (10 Ağustos 1920). Osmanlı İmparatorluğunun sonu olan fakat Mustafa Kemal Paşanın önderliği altında zaferle sonuçlanan Millî Mücadele hareketi üzerine yürürlüğe giremeyen Sevr antlaşmasının başlıca hükümleri şunlardır :İstanbul, Osmanlı Devletinin merkezi olarak kalıyordu. Fakat Osmanlı devleti azınlıkların haklarını gözetmezse, İstanbul Türklerin elinden alınacaktı.
Boğazlar, savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve Boğazlar Komisyonu adını taşıyan bir komisyon idaresinde bulunacaktı. Merkezi İstanbul olan bu komisyonun ayrı bütçesi ve ayrı bayrağı olacaktı. İstanbulda çalışacak bir komisyon Doğu Anadolu Türk illerini Kürdistan adı altında teşkilâtlandırmak için bir muhtariyet idaresi projesi düzenleyecekti.
Doğu Anadolu illerinin bir bölümünde bağımsız bir Ermenistan kurulacak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır Birleşik Amerika Devletleri Cumhurbaşkanı Wilsonun hakemliğine bırakılacaktı.
Trakyanın Midye doğusunda Podima denilen yerin yedi kilometre kuzey doğusunda bir noktadan Marmara kıyısında Kalikrationun bir kilometre güney doğusuna kadar uzanan bir hattın batısında kalan kısmı Yunanistana ait olacaktı, İmroz ve Bozcaada adaları da Yunanistanın egemenliğinde kalacaktı. Suriyeyi Fransaya bırakıyordu.
Arabistan ve Mezopotamya (Musul dahil)İngiltereye bırakılıyordu.
Bunların dışında mecburi askerlik hizmeti olmayacak; elli bin kişilik bir ordu olacak; bunun otuzibeş bini jandarma, onbeş bini asker olacak; ordunun ağır silâhları bulunmayacaktı.Azınlıklara Türklerinkinden aşırı haklar verilecek, bundan başka Müslüman milletlerden de azınlık hakları kabul edilen toplumlar kurulacaktı.

15 Aralık 2006

Uygurlar

Ortaçağ da, Asyada ileri bir medeniyet ve büyük bir devlet kuran Türk boyu. Kuzey Moğalistanda yaşayan Uygurlar, Gök-Türklerin boyunduruğunda iken, bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabalgasun şehrini başşehir yapmışlar ve çeşitli Türk boylarını, kendi bayrakları altına toplamışlardır. Cengiz Hanın Türk – Moğol İmparatorluğunu kurması üzerine, bu imparatorluk sınırları içine girmişler ve tarih sahnesinden, çekilmişlerdir.
Uygurlar, Budizmi din olarak kabul etmişler (bir bölümü de Mani dinini kabul etmişlerdir) ve şehirlerinde büyük bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Aynı zamanda, 14 şekilden ibaret bir de alfabeleri vardır.

15 Aralık 2006

Yaş anlaşması

Osmanlıların, 1792 yılında Ruslarla yaptıkları barışa verilen ad. 1787 yılında başlayan Osmanlı – Rus ve Avusturya savaşları, 1792 yılına kadar sürmüştür. Bu yıllarda Fransada Büyük Fransız İhtilâlinin başlamış olması, Avusturyanın savaştan çıkmasını gerektirmiş, buna karşılık, Osmanlı orduları, Rus kuvvetleri karşısında geri çekilmek ve yenilgiye uğramak zorunda kalmışlardır.
Fakat İngiltere ve Prusyanın arabuluculuğu ile devam ede gelen Osmanlı – Rus Savaşı ,1792 yılında son bulmuş ve Yaş Antlaşması imza edilmiştir.
Yaş Antlaşması Osmanlı imparatorluğunun sonu, ÇÖKME devrinin başlangıcı olarak kabul edilir.

15 Aralık 2006

Sakarya meydan muharebesi

Kurtuluş Savaşında yapılmış olan en önemli meydan muharebelerinden biri. 23 Ağustos -13 Eylül 1921 tarihleri arasında yirmi iki gün, yirmi iki gece devam etmiş ve tarihin en kanlı muharebelerinden biri olmuştur.
Kütahya ve Eskişehir muharebelerinden sonra bir süre duraklamış olan Yunan ordusu, Başkomutanı Kral Kostantinin Ankarayı hedef gösteren bir günlük emri ile ileri harekete geçmiş ve Türk ordularıyla temas etmiştir. Türk ordusuna oranla üstün bir kuvvetle savaşa giren düşman kuvvetleri, Türk savunma hatlarını çeşitli bölgelerde yararak ileri hamleler kazandılar. Bu savaşta Türk ordularını, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yönetiyordu. Mustafa Kemal Paşa, yayınladığı bir günlük emirde de bildirdiği gibi, Türk ordusuna kaygın bir savunma sistemi uygulamış ve Yunan ordusunun, geniş bir alan içinde yayılarak, Ankaranın 50 kilometre kadar güneyine yaklaşmalarını, bu geniş ve ileri yayılma alanı içinde de esas kuvvetlerinden uzaklaşmalarım sağlamıştır. Yunan ordusunun, önlerinde yenilmiş bir durumda geri çekilmekte olduğunu sandığı Türk ordusu, bütün cephelerde ve yaygın bir şekilde, 10 Eylülde taarruza geçmiş, 12 Eylülde de Yunan ordusunu, Sakarya nehrinin batısına atmayı başarmıştır. Ankarayı alma emri ile harekete geçen Yunan ordusu, çok büyük kayıplar vererek Kurtuluş Savaşındaki büyük yenilgilerinden birine daha uğramıştır.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 12 Eylül 1921 tarihli günlük emrinde, yirmi bir gün devam eden Sakarya Meydan Muharebesinin tam bir Türk zaferiyle son bulduğunu bildirmiştir.
Bu savaştan sonra Mustafa Kemal Paşaya Gazi lik unvanı ve Mareşal lik rütbesi verilmiştir.

15 Aralık 2006

Üçlü itilaf

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında kurulmuş olan birliğin adı. Birinci Dünya Savaşı ndan önceki yıllarda, bu savaşa yol açan büyük anlaşmazlıkların başlangıç yıllarında birbirine düşman iki taraf, yavaş yavaş kendine taraftar toplamağa başlamıştı. 1870-71 yenilgisinden sonra Almanyayı kendine düşman bilen Fransa, 1878 Berlin Kongresinde Almanlarla arası açılan Rusyaya yanaşmış, bunun sonucu karşılıklı bir saldırmazlık ve birbirlerini koruma paktı imza edilmiştir. Önceleri İngiltere, bu anlaşmaya yanaşmamış ,fakat 1907 yılında Rusyanın ve Fransanın yanında olmayı kabul etmiştir. Bunun sonucu olarak Üçlü itilâf kurulmuştur.
1914 yılında çıkan Birinci Dünya Savaşında, Üçlü itilâfın karşısında olan Üçlü ittifak, yenilgiye uğrayacak, Üçlü itilâf devletlerinden Rusya, savaş dışı kalacak, İngiltere ve Fransa, bunlara katılan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaşın galipleri, olacaklardır.

15 Aralık 2006

Ramazanoğulları

Osmanlı devletinin Kuruluşu sıralarında Güney Anadoluda (Adana, Tarsus, Misis yörelerinde) kurulmuş olan bir küçük devlet. Ramazanoğulları, Horasan tarafından gelerek Anadoluda yerleşmişlerdir. 1378 yılında Ramazanoğlu İbrahim tarafından bir beylik haline getirilmiş, uzun yıllar Mısırdaki Memlûk sultanlarının ve Osmanlıların koruyuculuğu altında yaşamış, 1462 yılında Adana çevresine Osmanlıların bir vali göndermesi ile son bulmuştur.

15 Aralık 2006

Yedi yıl savaşı

Louis XV. devrinde 1756 – 1763 yılları arasında Fransa, Avusturya ve Rusya ile İngiltere, Prusya arasında devam eden savaşa verilen ad. Bu savaşın başlıca sebepleri, İngiltere – Fransa arasındaki müstemleket rekabeti ile Avusturyanın Frederic II. den intikam almak isteğidir. Fransa, bu savaş sonunda Kanada ve Hindistanı kaybetmiştir.

15 Aralık 2006

Sırpsındığı

Murat I. zamanında, Rumelide ilerlemeğe başlayan Osmanlı Türklerinin, birleşik Hıristiyan kuvvetlerine karşı, Edirne yakınlarında, Sırpsındığı denen yerde yaptıkları savaş. 1363 tarihinde yapılan bu savaşta papanın aracılığı ile birleşen Sırp, Ulah, Macarlardan meydana gelmiş altmış bin kişilik bir ordu, Osmanlı sınırlarını geçerek Edirne yakınlarına kadar gelmişler, Osmanlı komutanı Hacı İlbeyin idaresinde onbin kişilik bir kuvvetin bir gece baskını sırasında, hemen tamamen kılıçtan geçirilmişlerdir. Osmanlı Türklerine karşı hazırlanan ilk Haçlı seferi olan bu savaşa, bu sebeple Sırpsındığı adı verilir.

15 Aralık 2006

Üçlü ittifak

Almanyanın İtalya ve Avusturya ile kurduğu birliğin adı. Avrupada önüne geçilmez bir kuvvet halinde gün geçtikçe genişlemeye başlayan Almanya, 1870-71
savaşından sonra, büyük başarılara kalınca, bunlarla yetinmemeye başlayan Avrupada kendinden kuvvetli bir devletin kalmamasında kararlı olarak hareket etmek yolunu seçmiştir.Bismarkın üstün siyaseti ile yönetilen Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanyası, bu sebeple, Avrupada, kendisi kuvvetli devletlerin yardımcılığını aramış İtalya ve Avusturya ile anlaşmaya varılarak 1883 yılında Üçlü ittifak kurulmuştur. Üçlü ittifakın kurulması, Almaya nın Avrupada üstünlüğünü sağlan Fransanın Almanyadan intikam almasının önüne geçmiştir.Fakat, 1914 yılında çıkan Biri Dünya Savaşında, İtalya, çok geçmeden bu birlikten ayrılmış, Almanya büyük yenilgiye uğramıştır.

15 Aralık 2006

Rumeli eyaleti

Osmanlı imparatorluğunun Avrupadaki topraklarındaki (bu topraklara genel olarak Rumeli adı verilir) yönetim bölümü imparatorluktaki bölümlerin en önemlisi idi. Rumeli Beylerbeyi tarafından yönetilirdi. Merkezi Sofya şehri idi. Rumeli eyaleti, 24 sancaktan meydana gelmiş büyük bir eyaletti.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre