'Tarih' Kategorisindeki Yazılar

Sümerler

Aşağı Mezopotamyanın (Basra ile Bağdat arasındaki bölge) güney bölümünde, M.Ö. 5.000 yıllarına doğru Orta – Asyadan gelerek yerleşmiş olan bir kavim. Bu yörelerde kurdukları köy ve kasabalar, zamanla büyümüş ve birer şehir halini almıştır. Sümer tarihi, yazının bulunması ve şehir devletlerinin kurulması ile M.Ö. 3.000 yıllarında başlar.Şehir devletlerinin kurulması ile bu şehir devletleri arasında, bitmez tükenmez savaşlar başlamıştır. Yıllarca süren bu savaşlar sonunda, Sümerler zayıflamışlar, Arabistandan gelen Sami asıllı ırklar tarafından yenilgiye uğratılmışlar ve bunların içinde zamanla kaynaşmışlardır. Mezopotamya nın ilk medeniyeti Sümerler tarafından kurulmuştur. Zamanla, Sümerlerden öbür kavimlere geçmiştir. Böylece, M.Ö. 3.000 yılından sonra, bütün Ön Asya da Sümer medeniyeti yaygın bir durum almıştır.
Sümerler, kurdukları siteleri (şehir devletleri) ile ilk devlet teşkilâtını kurmuşlar, hukuk alanında da ilk adımı atmışlar ve ilk kanunları çıkarmışlardır.

15 Aralık 2006

Vasvar antlaşması

Osmanlılarla Avusturyalılar arasında imza edilen bir antlaşma. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Avusturyalılardan Uyvar kalesini aldıktan sonra ileri hareketine devam etmiş, durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini gören Avusturya imparatorunun barış teklifi ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine 1644 yılında Vasvar kasabasında antlaşma imza edilmiştir.

15 Aralık 2006

Şeyh sait ayaklanması

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, dini, siyasî ihtirasa âlet ederek yapılmış ayaklanmalardan biri. Doğu Anadoluda, Genç kasabasına bağlı bir köyde oturan ve Nakşibendi tarikatının şeyhi olan Şeyh Sait, Genç Türk Cumhuriyetine başkaldırarak Doğuda liderliği altında bir devlet kurmak için harekete geçmiş ve din elden gidiyor parolası ile kendisine topladığı taraftarları ile 11 Şubat 1925 tarihinde ayaklanmıştır. Ayaklanan Şeyh Sait taraftarları halk arasında süratle genişlemiş ve geri kafalıların da katılması ile gittikçe büyümüştür. Genç kasabası alınmış, Elâzığ ve Diyarbakır şehirleri, bu çapulcular tarafından kuşatılmıştır. Fakat, hükümet kuvvetleri Cumhuriyete başkaldıran bu gericilerin daha fazla ilerlemelerine engel olmuş ve çok geçmeden;, Şeyh Saitin liderliğindeki bu ayaklanma hareketi bastırılmıştır. Yakalanan Şeyh Sait ve ayaklanmanın ileri gelenleri, İstiklâl Mahkemesince yargılanmışlar ve idama mahkûm edilmişlerdir. Hareketin lideri olan Şeyh Sait, kurmak İstediği Kürdistan devletinin başşehri yapacağı Diyarbakırda asılmak suretiyle idam edilmiştir.

15 Aralık 2006

Zeamet

Osmanlı imparatorluğu zamanında yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan dirliğe verilen ad. 20.000 akçeye kadar gelirli olan dirliklere de Tımar adı verilmiştir. Bir ülke fethedilince, bu fetihlerde yararlıkları görülenlere verilen topraklardan meydana gelmekte idi. Tımar gibi 1840 yılından itibaren kaldırılmıştır.

15 Aralık 2006

Troia savaşı

Troia şehrinde oturan Troialılarla Akalar arasında çıkan savaşın adı. Bu savaş dünyanın ünlü şairlerinden Homerosun eseri olan İlyadada anlatılır. Troia savaşı Tanrılar ve Tanrıçalar arasındaki aşk ve kıskançlıktan çıkan bir savaştır. Bir Tanrılar ziyafetinde çağrılmayan Tanrıça Eriş, bu ziyafete, üzerinde Dünyanın en güzeline yazısı bulunan bir elma gönderir. Hera, Athena ve Aphrodite, elmanın kendilerine ait olduğu düşüncesi ile bu elmayı almak isterler. Fakat, aralarında karar verilemez. Sonunda Troia kralının oğlu Parise başvurulur. Paris de, üç Tanrıçadan Aphroditeyi en güzel bularak elmayı Aphroditeye verir. Böylece, iki Tanrıçanın düşmanlığını kazanır. Aphroditenin dostluğu ile Paris, sevgilisi olan Isparta kralı Menelausun kızı Heleni kaçırır ve Troiaya getirir. Bunun üzerine, Yunanistanda yaşayan prensler ve krallar, Helenayı kurtarabilmek için Menelausun yardımına koşarlar.
Troia savaşı böylece başlar. Savaş dokuz yıl sürer. Yunanlılar, başarı kazanamazlar. Fakat Yunanlılar, kurnaz Ulissein tavsiyeleri ile tahtadan büyük bir at yaptırırlar, atın içine cenkçi askerlerinden 100 kişiyi koyarlar. Bu büyük tahta atı da, Yunanlıların Troialılara bir armağanı olarak, Troia şehrinin sur kapısı önüne bırakırlar. Bu armağandan memnun kalan Troialılar, atı şehir içine alırlar. Fakat atın içinde bulunan cenkçiler, gece yarısı dışarı çıkarak, bütün Troia kapılarını açarlar, şehre, Yunanlılar baskın halinde hücum eder. Troialılar yenilgiye uğrarlar.

15 Aralık 2006

Versallles antlaşması

Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya ile savaşı kazanan devletler arasında 28 Haziran 1919 da imza edilen antlaşma. Almanya için çok ağır şartlarla dolu olan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerine göre, Alman ordusu silâhsız bir hale getirilecek. Alman gemileri itilaf Devletlerine teslim edilecek. Almanya bütün müstemlekelerini bırakacak, Alsas Loren Fransaya, doğuda bulunan bir kısım topraklar Polonyaya verilecekti.

15 Aralık 2006

Sadabad paktı

Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında 8 Temmuz 1937 tarihinde imza edilen saldırmazlık paktı. Bu antlaşma, İran şahının Tahradaki yazlık sarayı olan Sadâbad sarayında imza edildiği için bu adla anılmıştır.

15 Aralık 2006

Ziştovi antlaşması

1781 de başlayan Avusturya – Osmanlı Savaşları sonunda imza edilen antlaşma. Dört yıl süren bir savaş sırasında, Fransada büyük ihtilâl çıkınca Avusturyalılar, Osmanlılarla barış yapmak zorunda kalmışlar, 1891 de de Ziştovi antlaşmasını imza etmişlerdir. Bu antlaşmaya göre Belgrad Osmanlılara geçmiş, Orsova Avusturyaya bırakılmıştır.

15 Aralık 2006

Tahran konferansı

Tahranda, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Roosevelt, Stalin ve Churchill arasında, 28 Aralık 1942-1 Ocak 1943 günleri arasında yapılan konferans.
Bu konferansta, İkinci Dünya Savaşının çeşitli meseleleri, üç büyük devlet sorumluları arasında gözden geçirilmiş ve Alman saldırılarına karşı, doğudan, güneyden ve batıdan takip edilecek hareket tarzı, bu konferansta kararlaştırılmıştır.

15 Aralık 2006

Vestfalya antlaşması

Otuz yıl savaşına son vermek üzere 1648 de Almanya imparatoru ile Fransa ve İsviçre arasında imza edilen antlaşmalar. Bu antlaşmaların müzakeresi sekiz yıl sürmüştür.

15 Aralık 2006

Önceki


Kategoriler

Aylara Göre