'Sanayi ve Ticaret' Kategorisindeki Yazılar

Bedesten

Doğuda büyük şehirlerin çoğunda bez ve çeşitli eşya alışverişlerinin yapıldığı kapalı çarşı. Bedestenler, taştan büyük ve geniş yapılardır. Üzerleri kubbelerle örtülür. Dört çevresinde bir ya da dört büyük demir kapı bulunur. Geceleri de bekçiler tarafından korunmasının kolay olması sebebi ile buraları ticaret yapanlar için tam emniyetli yerler sayılır.
Bizde en ünlü bedestenler İstanbul da idi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul un ve bütün Anadolu nun ticaret merkezi durumunda olan bu bedestenler, zamanla eski kudretlerini ve özelliklerini kaybetmişlerdir.

15 Aralık 2006

Benelux

Belçika Hollanda ve Luxemburg devletleri arasındaki gümrük birliği. Bu sözleşme ikinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda (15 Eylül 1944) ilgili devletlerin Londra da bulunan milli hükümetleri tarafından imzalanmış ve 1 Ocak 1948 den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre üç memleket bir birinden gelen mallardan gümrük bedeli almadıkları gibi başka memleketlerden gelen mallardan da aynı gümrük bedeli alırlar.
Birlik üyeleri 1 Mart 1954 ile 1 Mart 1956 tarihleri arasında Benelux namına ortak bir ticaret ve ödeme politikası takip etmek konusunda da uyuşmuşlardır.

15 Aralık 2006

AlÂmeti farika

Yeni bir şey yapanların veya satanların eşyalarını, başkalarınkinden ayırmak için kullandıkları işaretler. Yapılan veya satılan eşyaların sahiplerinin hak ve menfaatlerinin kaybolmaması için bu durum, her memlekette kanunlarla, tüzüklerle ve milletlerarası anlaşmalarla bir düzene bağlanmıştır. Böylelikle yapılan eşyaların taklit edilmesinin önüne geçilmiştir. Bizde de 28 Nisan 1888 tarihli ve 25 maddelik bir alâmeti farika tüzüğü vardır.
Bu tüzüğün birinci maddesinde alâmeti farika şöyle tarif edilmektedir: Alâmeti harika mamullerle eşyanın yapıldığı yerin veya fabrikanın veya ticaret için satanların isim, şöhret ve yerlerini bildirmek için o şeylerin üzerine konulan isim, mühür, resim, harf, rakam, muhafaza gibi her türlü işaret ve damgadır.

15 Aralık 2006

Altın esası

Kâğıt paranın, tespit edilen bir altın ağırlığına göre değişimini düşünen para sistemi. Bir memleketin altın sistemine tâbi olduğu söylenince, şu üç prensipten biri anlaşılır: 1 – O memleketin Merkez Bankaları kâğıt parayı altın olarak karşılayacak ve ödeyecek durumdadır. Altın alım satımını da tespit edilmiş fiyat üzerinden, kanunî olarak yapmağa mecburdur. (Bu esas 1941 yılından önce Birleşik Kraliyette mevcuttu.) 2 – Merkez Bankasının, tespit edileni bir fiyat üzerinden yalnız altın alıp satması. (Birleşik Kraliyette 1925 -31 arası olan durum) 3 -Merkez Bankasının altın esasına tâbi bir memleketin parasını tespit edilmiş bir fiyat üzerinden alıp satması. (Avrupa ve Amerikada 1914 yılına kadar devam etmiştir.)
Memleketlerin paralan altın esasına
tâbi olurlarsa, milletlerarası ticaret kolaylaşır. Her memleketini parası ve başka memleketlerin satın alma güçleri ve tediye muvazeneleri ile ilgili olduğundan genel olarak terk edilmiş bir para sistemidir.

15 Aralık 2006

Ambalaj

Eşya ve besin maddelerini temiz tutmak, bozulmaya karşı korumak nakledilmeleri sırasında ezilmelerini, kırılmalarını önlemek için dikkatle sarmaktır.
Ambalaj malzemesi olarak kâğıt, mukavva, çeşitli şerit, ip, cam, çeşitli dokumalar v.s. kullanılır. Ambalajda dikkat edilecek en önemli mesele, ambalajın sağlam ve ucuz olmasıdır. Bu arada gösterişe ve estetiğe önem vermek, ambalajı ile satılan çeşitli eşyanın ve yiyecek maddelerinin sürümünün artmasını sağlar.

15 Aralık 2006

Anonim

Sermayesi belirli ve çok sayıda hisse senetlerine bölünmüş olan bir ortaklık şekli. Ortaklardan her birinin sorumluluğu, ortaklığa koydukları hisse kadardır.
Bu çeşit ortaklıklar, çok büyük para yatırımı ve sermaye gerektiren büyük işler için kurulmaktadır.

15 Aralık 2006

Armatör

Ticaret gemileri işletenlere verilen ad. İspanyolca Armada kelimesinden gelmedir.
Gemi sahibi olan armatörler, gemileri aracılığı ile taşıdıkları mallardan kazanç sağladıkları için, aynı zamanda tüccar sayılırlar.

15 Aralık 2006

Avrupa tediye birliği

Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı tarafından 1950 Temmuzunda kurulan teşkilât. Anlaşma hükümlerine göre, Avrupadaki paralar birbirlerine (dolar hariç) serbestçe çevrilecek, para değişimi hususlarında güçlüklere uğramış olan üye devletlere kısa vâdelerle kredi sağlayan Clering sistemi kurulacaktır.

15 Aralık 2006

Akaryakıt

Benzin, gazyağı mazot gibi sıvı yakacak maddelerine genel olarak verilen ad. Bu maddeler petrolden elde edilir.
Bugün, medeni dünyanın en değerli maddelerinden biri olan akaryakıtı, geniş ölçüde elde edebilmek için, bütün milletler, büyük gayretler sarf etmektedirler.
Enerji sağlayan çeşitli maddelere rağmen akaryakıt, sanayinin en başta gelen ihtiyacıdır.

15 Aralık 2006

Akreditif

Bankacılık işlerinde kullanılan bir terim. Yabancı memleketlerden memleketimize mal getirmek isteyen tüccarlar, bu malların karşılığını Türkiyedeki bir banka vasıtasıyla yabancı tüccarın bulunduğu memleketteki herhangi bir bankaya kredi açtırmak, Türk parası karşılığında o yabancı tüccarın memleketinin parasını vermek zorundadır. İşte Türkiyedeki bir bankanın yabancı bir bankaya kredi açılması için yaptığı bu işleme akreditif denir.
Bu olay, 1931 yılından beri Ticaret ve Maliye Bakanlıklarından döviz izni almakla mümkün olmaktadır. Böyle bir müsaade olmadıkça yabancı memleketlerdeki bankalarda kredi açtırmak imkânı yoktur.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre