'Politika ve Siyaset' Kategorisindeki Yazılar

Radikalizm

Devletin tam ve demokratik bir tarzda yeniden düzelmesini esas alan politika sistemi.

15 Aralık 2006

Serbest cumhuriyet fırkası

12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Bey (Okyar) tarafından kurulan ve 18 Aralık 1930 tarihinde kendi kendini fesheden siyasî parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti rejimi içinde, çok partili rejimin ikinci defa kurulması teşebbüsünü ifade eder (Birinci Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile eski Başbakanlardan Paris büyükelçisi Ali Fethi Bey (Okyar) arasında yazılan mektuplardan sonra resmen kurulmuştur. Kısa bir zamanda Cumhuriyet Halk Partisine karşı bir muhalefet partisi olarak büyük gelişme kazanan serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluşundaki Cumhuriyet ve Devrimleri benimseyen amaçlarına rağmen gericilik taraftarlarının katıldığı bir siyasî kuruluş haline gelmiş; kuruluşuna izin verildiği halde, bu davranış karşısında Atatürkün de Serbest Cumhuriyet Fırkasına karşı bir tavır takınmasını doğurmuş, kuruluşundan pek kısa bir süre sonra kendi kendini feshetmiştir.

15 Aralık 2006

Siyasi partiler

Hükümet idaresini yani genel bir deyimle, siyasî iktidarı ellerine almak ve devletin iç ve dış işlerini kendi ilkeleri ve düşüncelerine göre yönetmek amacıyla kurulmuş olan derneklerdir. Bu amaçları ile siyasî partiler derneklerden ve işçi birliklerinden ayrılırlar. Siyasi partiler ,bir devletin yönetimi için gerekli genel prensiplerde, o ülkenin çeşitli siyasî, ekonomik ve sosyal bünyesinin düzeltilmesinde, hemen hemen aynı düşüncelere ve inanışlara sahip olan kimselerin katılmasıyla kurulur. Bunların, geniş kalk toplulukları tarafından benimsendiği sürece de yaşama imkânını bulmuştur.
Fakat ,bu benimsenme işi ve siyasî partilerin var olabilmesi, ancak halk egemenliğini kabul etmiş rejimler içindir. Ancak böyle rejimlerdedir ki, siyasî partiler yaşar ve gelişirler. Otoriter rejimlerde bu durum görülmez.
Bir ülkede, iki ya da daha çok siyasî partinin kurulmuş olması halinde, bunlardan ancak biri, millet oyunun verdiği çoğunluk oranına göre, belirli süreler için iktidara gelir ve hükümet kurar. Öbür parti ya da partiler, bu hükümet partisi nin kargısında muhalefet görevini üzerlerine alırlar. Seçimlerin meydana getirdiği sonuçlar, bazı durumlarda, hükümet kurma işinin yalnız bir partiye değil, iki ya da daha çok partide, birlikte olması sonucunu doğurabilir.
Bu çok partili sistemin dışında, halk egemenliği içinde gelmiş olsa bile, otoriter bir parti egemenliği sağlayan çok partili rejimlerden de söz edilebilir. Ancak, bu çeşit partiler, siyasî partilerin genel anlamına girmez.
Siyasî partiler, iç yapıları bakımından genel olarak şu çeşitlere ayrılır : 1 – Kütle partileri: Bu çeşit partiler üye ve taraftar sayısını daima arttırmak ve bunları fiilen kayıt defterlerine geçirmek isteyen partilerdir. Böylece, seçim zamanlarında, belli olan üye sayısından aldıkları kuvvetle seçimlerde büyük çoğunluk sağlama yoluna gitmek isterler. 2 – Demokratik ve otokratik partiler: Demokratik partilerde, parti içi genel seçimler, daima demokratik usullerle olur. Her kademenin idare heyetleri samimî ve dürüst seçimlerle işbaşına gelir. Otokratik partilerde ise parti yöneticileri, partinin bütün siyasetinde tek söz sahibi durumundadırlar. 3 – Serbest partiler ve disiplinli partiler: Disiplinli partiler, parti taraftarlarının, özel hayatlarına varıncaya kadar kontrol edilmesi gerektiğine inanırlar. Gerek seçim adayları, gerekse partinin davranışları ile ilgili konularda parti genel idaresinin verdiği kararların, mutlaka uygulanmasını isterler. Serbest partiler ise, genel prensipler dışında, taraftarlarını, düşündükleri gibi hareket etmede serbest bırakırlar.
Siyasî partiler, içyapıları bakımından gösterdikleri bu çeşitlilik yanında, a – Devlet düzeninin kabul edilip edilmemesi bakımından kanunî ve ihtilâlci partiler, b – Millî ve beynelmilel özellik göstermeleri bakımından millî partiler, beynelmilel partiler bölümlerine de ayrılabilirler.
Türkiyede siyasî parti hareketleri Bizde, partilerin kurulmasına başlangıç sayılabilecek ilk siyasî teşebbüs 1859 yılı başlarında kurulan ve aynı yılın 19 Eylülünde belli başlı 41 üyesinin birden yakalanması ile son bulan Fedailer Cemiyeti dir. Bundan sonra yine gizli olarak 1865 yılında Yeni Osmanlılar Cemiyeti kurulmuştur. Bu Cemiyet Osmanlı-İmparatorluğundaki mutlakıyet idaresine son vermek amacı ile kurulmuştur. 1872 yılından sonra kendi kendine ortadan kalkmıştır. 1889 yılında, yine gizli olarak İtihad-ı Osmanî Cemiyeti kurulmuştur. Çoklukla Tıp öğrencilerinin katılması ile kurulmuş olan bu cemiyet, gittikçe büyümüş, 1894 yılında, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almıştır.1908 tarihinde meşrutiyetin ilân edilmesinden sonra, çeşitli siyasî teşekküller birer birer faaliyete geçmişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Ahrar Fırkai İbad , Fedakâranı Millet Fırkai Siyasiyesi İttihadı Muhammedi Cemiyeti 1909 yılına kadar kurulmuş olan siyasî teşekküllerdir. 1909 yılındaki Hareket Ordusu baskısı üzerine, İttihat ve Terakki Cemiyeti öbür partiler üzerindeki kuvvetini kabul ettirmiştir.
1912 sonlarında harbiye nazırının öldürülmesinden sonra baskılarla İttihat ve Terakki 1918e kadar tek parti halinde faaliyette bulunmuştur. Bu parti, Birinci Dünya Savaşı yenilgisine sebep olmuştur.
Trakya ve Anadolunun işgali üzerine muhtelif yerlerde Müdafa-i Hukuk ve Reddi İlhak cemiyetleri kurulmaya başlamıştır. Sonunda bütün bu cemiyetler Sivas kongresinden sonra birleşerek Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ni meydana getirmiştir.Bu cemiyet, Ağustos 1932 teki kongresinde Halk Fırkası adını almıştır. Halk Fırkası içinde beliren bir hizip Kasım 3924 te «Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurmuştur. Bu fırka, Haziran 1925 te kapatılmıştır. Halk Partisi 1930 a kadar tek başına kaldıktan sonra o yıl Fethi Bey liderliğinde kurulmuş üç ay sonra kurucuları tarafından feshedilmiştir. Halk Partisi 1945 e kadar tek parti halinde kalmıştır. Temmuz 1945 te Millî Kalkınma Partisi, Ocak 1946 da da «Demokrat Parti» kurulmuştur. Bu arada daha bazı partilerin kurulmasına devam edilmiştir. Serbest ve tek dereceli seçim usulünün kabul edilmesiyle yapılan 1950 seçimlerinde Demokrat Parti Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu sağlayarak iktidara geçmiştir. Bir süre sonra Demokratik Partiden ayrılan bazı kimseler Millet Partisi ni kurmuşlardır.Demokrat Partinin iktidarda kaldığı yıllarda (1950 – 1960) Millet Partisi kapatılmış, onun yerine, Cumhuriyetçi Millet Partisi kurulmuştur. 1955 yılında, Demokrat Partinin tutumunu beğenmeyen bazı Demokrat Partili milletvekilleri, tou partiden ayrılarak Hürriyet Partisi ni kurmuşlardır .
27 Mayıs 1960 tarihinde, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Demokrat Partinin bir kardeş kavgasına yol açan tutumu üzerine idareye ele almak zorunda kalmış, partinin sorumluları yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişler, bir süre sonra da Demokrat Parti, mahkeme kararı ile kapatılmıştır, (29 Eylül 1960), Türkiyede siyasî çalışmaları kayıt altına alan geçici bir süreden sonra, Millî Birlik Komitesi yönetimi zamanında yeniden siyasî partilerin kurulmasına izin verilmiş, 1961 Şubatında, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Memleketçi Partiler kurulmuştur.
9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyunca kabul edilen Anayasadan ve Nispi temsil olarak değiştirilmiş bulunan Seçim Kanunundan sonra, 15 Ekim 1961 tarihinde genel seçimler yapılmıştır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisinin katıldığı bu seçimlerde, ilk iki parti çok sayıda, öbür iki parti de daha az sayıda milletvekili ve senatör çıkararak B. M. Meclisini meydana getirmişler, ancak hiç bir parti yeteri kadar bir çoğunluk elde edememiştir.

15 Aralık 2006

Terakkiperver cumhuriyet fırkası

Türkiyede Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuş olan siyasî partilerden biri. 17. Kasım. 1924 tarihinde, Kurtuluş Savaşında yararlıkları görülmüş, fakat Cumhuriyetin ilânından sonra askerlik ilgileri kesilmiş olan ve Büyük Atatürk ün yapmak istediği devrim hareketlerini benimsemez gibi bir durum takınan Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşaların liderliğinde kurulmuş olan bir siyasî partidir. Çok çekişmeli geçen bir siyasî faaliyetten, kuruluşundan yedi ay gibi kısa bir süre sonra 5 Haziran 1925 tarihinde, Hükümet kararı ile kapatılmıştır.

15 Aralık 2006

Kemalizm

Atatürkün, Türkiye Cumhuriyetini kurmakta ve devrimleri hazırlamakta gösterdiği temel prensipler, verilen ad. Bu prensipler, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin esasları olarak altıok işaretiyle temsil edilmektedir.
Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık devletçilik, lâiklik, devrimcilik ilkelerini ifade eden altıok. 1924 tarihi Anayasamızda da yer almıştı.
Fakat, Kemalizm altıok ta ilkelerinin temsilini bulmakta ise de, daha geniş anlamı ile, Türkiyeyi, bağımsız hür ve daha medenî kılma çabasının, bu çaba için gerekli fikir ve hareketlerin genel adı olarak kabul edilir.

15 Aralık 2006

Koalisyon

Çok partili demokratik rejimlerde, hükümetlerin, birden çok partilerin katılmasıyla kurulmasına verilen ad. Koalisyon hükümeti kurmak, genel olarak, bir ülkenin, siyasal bakımdan milli birlik içinde olmasının gerekli olduğu olağanüstü durumlarda başvurulan bir şekildir. Bu şeklin dışında, özellikle, ikiden çok siyasî partinin temsil edildiği rejimlerde, bir partinin Meclislerde hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemediği durumlarda uygulanır.
Batı ülkelerinde çok denenmiş bir hükümet kurma şekli olan koalisyon, Türkiyede, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra uygulanmaya başlamıştır.
Millet Meclisinde temsilcileri bulunan C.H.P. A.P. Y.T.P. C.K.M.P. M.P tek parti olarak, hükümet kurmak için gerekli sayıda milletvekili ile temsil edilememişlerdir. Bunun sonucu olarak, bir koalisyon hükümeti kurmak yoluna gidilmiştir.
Birinci Koalisyon, C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönünün başkanlığında C.H.P. ve A.P. nin birlik hareketi ile 20 Kasım 1961 günü kurulmuştur. Bu karma hükümet 6 ay 12 gün devam etmiş ve 31 Mayıs 1962 tarihinde son bulmuştur.
İkinci Koalisyon kurulması, yine C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönünün başkanlığında olmuş; bu kere C.H.P. Y.T.P. C.K.M.P. nin katılmasıyla 21 Haziran, 1962 tarihinde kurulmuştur. Bu koalisyon, C.H.P. dışındaki partilerin koalisyondan çekilmeye karar vermeleri üzerine, 17 ay 5 gün iktidarda kaldıktan sonra, 2 Aralık 1963 tarihinde son bulmuştur.
Üçüncü Koalisyon, C.H.P. dışındaki partilerin birleşerek hükümet kurma teşebbüslerinin sonuç vermemesi üzerine, yine İsmet İnönünün başkanlığında 28 Aralık 1963 te C.H.P. ile Millet Meclisinde bulunan bağımsız milletvekillerinin katılmasıyla kurulmuş, 4 Ocak 1964 günü de, Millet Meclisinden güven oyu olarak görevine fiilen başlamıştır.
Ancak, 13 Şubat 1965 günü dört muhalefet partisi, aralarında birleşerek, 1965 Bütçe Kanununa olumsuz oy vermişler, bunun sonucu olarak da, Üçüncü İnönü Hükümeti istifa etmiştir. Yeni hükümet Suat Hayri Ürgüplünün başkanlığında dört partinin katılması ile kurulmuştur.

15 Aralık 2006

Nasyonal sosyalist partisi

Birinci Dünya Savaşından sonra ve İkinci Dünya Savaşının bitimine kadar Almanyada kurulmuş olan ve uzun yıllar iktidarda kalan Alman partisi. Hitler tarafından 1921 yılında kurulmuştur. Hitlerin 1923 yılında iktidara gelmesi ve diktatör olmasını sağlayan, Almanyanın İkinci Dünya Savaşına girmesine sebep olan partidir.

15 Aralık 2006

Milli birlik komitesi

27 Mayıs 1960 günü, Demokrat Parti iktidarına son veren, Büyük Millet Meclisini fesheden ve Türkiye Devletinin yönetimini Türk Silâhlı Kuvvetleri adına ve normal hukuk düzenli bir rejim kuruluncaya kadar geçici olarak üzerine alan Komite.
Millî Birlik Komitesi. 27 Mayıs 1960 günü 38 kişiden meydana gelmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitli bölümlerinde çalışmış ve 27 Mayıs 1960 günkü devrim hareketine katılmış subaylardan meydana gelen Millî Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Geçici Anayasa nın birinci maddesine göre, Demokratik usullere uygun olarak kabul edilip, buna göre en kısa zamanda yapılacak genel seçimlerle yeniden kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisine iktidarı devredeceği tarihe kadar, Türk milleti adına hâkimiyet hakkını kullanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin sahip olduğu bütün hak ve yetkiler Teşkilâta Esasiye Kanununa göre bu süre içinde, Millî Birlik Komitesine aittir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Teskilât-ı Esasiye Kanununa göre sahip olduğu yetkileri üzerinde toplayan Millî Birlik Komitesi 6 Ocak 1961 tarihinde kurulan, halkoyuna sunulacak yeni Anayasa ile Seçim Kanunu ve daha başka kanunları hazırlayan Kurucu Meclis in bir bölümü haline gelmiş (öbür bölümü Temsilciler Meclisidir) ve aynı yetkiler içinde Devletin yönetimine devam etmiştir.
27 Mayıs 1960 tarihinde 38 üye ile kurulmuş olan Millî Birlik Komitesi, İnşa bir süre sonra üyelerinden birinin (İrfan Baştuğ 12/9/1960 tarihinde öldü) ölümü üzerine 37 kişiye inmiştir.
13 Kasım 1960 tarihinden itibaren ise, Millî Birlik Komitesi Başkanı Devlet Başkanı ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Cemal Gürsel tarafından, yayınlanan bir tebliğle, 37 kişilik Millî Birlik Komitesi feshedilmiş yeni kurulan ve eski Millî Birlik Komitesinin sahip olduğu yetkilerin hepsine sahip olan Komite, 14 Eski Millî Birlik Komitesi üyesinin çıkarılmasından sonra, 23 kişi ile yeniden kurulmuştur. Bu yeni Milli Birlik Komitesinin de üyesi olan Korgeneral Cemal Madanoğlunun 6 Haziran 1961 de Komiteden ayrılması üzerine, 22 kişiden ibaret kalmıştır.M.B.K. 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimler sonucu yetkilerini T.B.M.Meclisine devrederek tarihî ödevini tamamlamıştır.

15 Aralık 2006

Milli birlik komitesi üyeleri

Millî Birlik Komitesinin 38 üyesi şunlardır;
Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.K. Başkanı. ACUNER, Ekrem, Kurmay Albay (1919 . ) İstanbulda doğmuştur. 1935 yılında Harp Okulunu bitirmiş. Genel Kurmay Başkanlığında Şube Müdürü iken, devrim hareketine katılmıştır.
AKSOYOĞLU, Refet, Kurmay Yarbay (1921 – ), Üsküdarda doğmuştur. Genekurmay Lojistik Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine Ankaradan katılmıştır.
ATAKLI, Mucip, Kurmay Yarbay (1919 – ), Erzurumda doğmuştur. Devrim hareketine Eskişehirde katılmış ve eski Başbakan Menderesin tevkifinde önemli rol oynamıştır.
ÇELEBİ, Emanullah, Kurmay Yüz. başı (1926 – ), Yalovada doğmuştur.
Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
ERSÜ, Vehbi, Kurmay Binbaşa (1918 – ) Erzincanda doğmuştur. Ankara nümayişleri sırasında Sıkıyönetim Komutanı Namık Argüçün vur emrini dinlememiştir. Devrim hareketine süvari grup komutanı olarak katılmıştır.
GÜRSOYTRAK, Suphi Kurmay Binbaşı (1925 – ) Ankarada doğmuştur. Korede bulunmuştur. Harp Akademisi öğretmeni iken devrim hareketine katılmıştır.
KARAMAN Suphi, Kurmay Yarbay (1922 – ), Bayburtta doğmuştur, Genelkurmay Personel Dairesinde iken devrim hareketine katılmıştır.
KAPLAN, Kadri, Kurmay Binbaşı (1922 – ), İstanbulda doğmuştur. Devrim hareketine Ankarada katılmıştır.
KARAVELİOĞLU, Kâmil, Kurmay Yüzbaşı (1927 . ), Aksekide doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
KOKSAL, Osman, Kurmay Albay (1916 – ), Selanikte doğmuştur. Korede bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı iken devrim hareketine katılmış ve eski Cumhurbaşkanı Bayarın yakalanmasında bulun muştur. Komite üyeliği dışında, Ağustos 1961 e kadar aynı vazifede kalmıştır.
KUYTAK Fikret, Kurmay Albay (1915 – 1962), Ankarada doğmuştur. Devrim günü Menderes ve Polatkanı hava alanından alarak Harp Okuluna getirmiştir.
KÜÇÜK Sami, Kurmay Albay (1916 – ), Dramada doğmuştur. 1954 te Tokya Askeri İrtibat Bürosunda bulunmuş, Madrit ataşemiliterliği yapmıştır. Devrim hareketinde fiilen bulun, muştur.
OKAN, Sefcai, Kurmay Yarbay (1917 – ), İstanbulda doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
ÖZDİLEK, Fahri, Orgeneral (1901 – ), Bursada doğmuştur. Devrim hareketinden önce, İstanbul Sıkıyönetim komutanlığından bulunmuş, devrim hareketine İstanbulda katılmıştır. Devrimden sonra Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığına getirilmiştir.
ÖZGÜNEŞ, Mehmet, Kurmay Binbaşı (1921 – ), Kayseride doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
ÖZGÜR, Selâhattin, Kurmay Binbaşı (1925 -. ), Kayseride doğmuştur, Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
ÖZKAYA, Şükran, Kurmay Binbaşı (1925 – ), Antalyada doğmuştur. Devrim hareketi sırasında Davut paşa zırhlı tugayında bulunuyordu. İstanbul sonuçlarının çabuk alınmasında önemli rol oynamıştır.
TUNÇKANAT, Haydar, Kurmay Albay (1921 -), Bandırmada doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
ULAY, Sıtkı, Tuğgeneral (1907 -), İzmir de doğmuştur. Mısır ihtilâli sırasında Kahirede ateşemiliter olarak bulunmuştur. Harp Okulu Komutanı iken devrim hareketine katılmış ve Çankaya Köşkünü kuşatmıştır. Devrimden sonra, Ulaştırma ve Devlet Bakanlıkların, da bulunmuştur.
YILDIZ, Ahmet, Kurmay Binbaşı (1921 -), Sürmenede doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmış, devrimden sonra Basın . Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde bulunmuştur.
YURDAKULER, Muzaffer, Kurmay Albay (1915 -), İstanbul da doğmuştur. Devrim hareketine fiilen katılmıştır.
İŞTİFAK EDEREK AYRILAN ÜYE :
MADANOĞLU Cemal, Korgeneral (1907) Eşmede doğmuştur. 1924 yılında Harp Okulunu bitirmiş. 1954 yılında general olmuştur. Devrim hareketinin plânlaştırılmasında önemli rol oynamış 27 Mayıs 1960 günü, İzmir de bulunan Cemal Gürselin Ankaraya gelmesine kadar, Millî Komitenin başkanlığım yapmıştır. Komite üyeliği ile birlikte, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığını da üzerine almış, 6 Haziran 1961. de her iki vazifesinden de istifa etmiştir.
AFFEDİLEN ÜYELER:
AKKOYUNLU, Fazıl Binbaşı (1914 -) Yozgatta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
BAYKAL, Rıfat, Yüzbaşı (1926 -) İzmir de doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
ER Ahmet, Yüzbaşı (1927 -), Akhisarda doğmuştur. Devrim hareketine-fiilen katılmış, 13 Kasım 1961 de Komiteden affedilmiştir.
ERKANLI, Orhan, Kurmay Binbaşı(1924 -), Kırşehirde doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
ESİN, Numan, Kurmay Yüzbaşı (1929 – ), Bigada doğmuştur. Devrim hareketinde Ankarada vazife görmüş,. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
KABİBAY, Orhan, Kurmay Yarbay (1918 -), Üsküdarda doğmuştur. Devrim hareketine Ankarada katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
KAPLAN, Kadri, Kurmay Yarbay (1923 -), İstanbul da doğmuştur. Devrim hareketine Ankarada katılmıştır. 13 Kasım 1960 ta Komiteden affedilmiştir.
KARAN, Muzaffer, Binbaşı (1917 -) İstanbul da doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
KÖSEOĞLU, Münir, Binbaşı (1923 -). Sakaryada doğmuştur. Devrim sabahı istanbul radyosunu ele geçirmiştir, 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
ÖZDAĞ, Muzaffer( Kurmay Yüzbaşı (1923 -), Pınarbaşında doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
SOLMAZER, İrfan, Yüzbaşı (1925.),Gönende doğmuştur. 13 Kasım 1960 ta Komiteden affedilmiştir.
SOYUYÜCE, Şefik, Binbaşı (1924 -) Sivasta doğmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
TAŞER, Dündar, Binbaşı (1925 -), Gaziantepte doğmuştur. Devrim hareketine Ankarada katılmıştır. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiştir.
TÜRKEŞ, Alpaslan, Kurmay Albay (1917 -), İstanbulda doğmuştur. Kara kuvvetleri NATO Dairesinde şube müdürü iken devrim hareketine Ankara dan katılmış Ankara radyosunda Türk, Silâhlı Kuvvetleri adına ilk konuşmaları yapmıştır. Devrimden sonra Başbakanlık müsteşarlığında bulunmuştur. 13 Kasım 1960 tarihinde Komiteden affedilmiş, Delhiye müsteşar olarak gönderilmiştir.
ÖLEN ÜYE:
BAŞTUĞ, İrfan, Tuğgeneral (1908 -1960), Vanda doğmuştur. 1929 da Harp Okulunu bitirmiş.1956 da Korede bulunmuştur. Genelkurmay Personel Başkanlığında vazifeli iken devrim hareketine katılmıştır. Devrimden sonra Ankara valiliğine getirilmiş, 2 Eylül 1960 tarihinde bir otomobil kazasında ölmüştür.

15 Aralık 2006

Parti

Ortaklaşa inanışlar çerçevesinde birleşenlerin meydana getirdikleri siyasal topluluk.

15 Aralık 2006

Önceki


Kategoriler

Aylara Göre