'Mitoloji' Kategorisindeki Yazılar

Denizkızı

Belden yukarı kız, belden aşağısı balık şeklinde tasavvur edilen bir masal mahlûku. Yunan mitolojisindeki Siren lerden çıkma bir tasavvurdur. Nehir tanrısı Akheleusun kızları olan Sirenler, Demeterin kızı Persephone nin kaçırılmasını önlemedikleri için, tanrıça Demeter tarafından yarısı hayvan, yarısı insan şekline sokulmuşlardır. Bunların sesleri çok güzeldi. Uzaktan bunların seslerini işiten gemiciler, işlerini bırakıp dinlerler ve bu yüzden de gemileri karaya vururdu.

15 Aralık 2006

Dionysos

Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Zeusun oğludur. Bağ ve üzüm ziraatını ilk defa öğreten odur. Adına, yılın belli günlerinde şenlikler yapılırdı. Eski resim ve heykellerinde, bazı çıplak, bazı da kısa elbiseli bir delikanlı şeklinde tasvir edilir. Bunlar arasında bir salkım üzüm tutanı da vardır. Romalılardaki adı Bacchustur.

15 Aralık 2006

Ekho

Yunan mitolojisinde güzel bir su perisi. Bununla ilgili çeşitli mitler vardır. Bunlardan birine göre, son derece güzel bir su perisi olan Ekho, Narkissus adında çok güzel bir delikanlıya aşık olur. Fakat , Narkissus Ekho İle ilgilenmez. Ekho bütün çabalarına rağmen, Narkissusa kendini sevdiremez.Günün birinde, Zeusu, Tanrıça Heradan gizlediği için, Heranın gazabına uğrar. Hera onu, konuşamaz bir hale getirir. Yalnız, kendisine söylenenlerin son kelimelerini tekrarlayabilir.
Bu derdinden Ekho, kendini bir mağaraya atar. Orada, kimse ile karşılaşmaz. Kendine söylenenlerin son kelimelerini tekrarlar durur. Böylece Ekho, yankının timsali olmuştur.

15 Aralık 2006

Ergenekon

Eski Türk mitolojisinde, İlhanoğlu idaresindeki Türklerin dört yüz yıl yaşadıkları geniş bir yaylanın adı. Çevresi geçilmez dağlarla kaplı olan Ergenekon da gittikçe çoğalan Türkler, dışarı çıkacak bir yer aramışlar, fakat aşılmaz dağlar karşısında çaresizlik içinde kalmışlardır. Günün birinde, bir bozkurdun, kayalık yerlerden çıkageldiğini gören Börü Tekin adlı bir demirci, bozkurdun geldiği yerde bulunan demirleri eritmek suretiyle bir geçit yeri açmış ve Ergenekonda sarılı bulunan Türklerin dünyaya yayılmaları imkânını sağlamıştır.
Bu mitolojideğişik şekillerde uzun yüzyıllar söylenegelmiş ve destanlaştırılmıştır.

15 Aralık 2006

Danae

Yunan mitolojisinde, Argos kralı Acriusun güzelliği ile ünlü kızı. Kızından, doğacak çocuğun kendini öldüreceğini falcılardan öğrenen kral, kızı Danaeyi bir kuleye hapsetmiştir. Tanrı Zeus, Danaeye âşık olmuş ve altın yağmuru şekline girerek Danaenin yanına varmıştır. Danaeden doğan Perseus, büyük babasını öldürmüştür.

15 Aralık 2006

Danaidler

Yunan mitolojisinde Argos kralı Danausun elli kızının adı. Amcalarının elli oğlu ile nişanlanmışlardır. Babalarının sözünü dinleyerek, düğün gecesi hepsi kocalarını öldürmüşlerdir. Yalnız bir tanesi kocasını öldürmemiş, bu da, sonradan bütün kızları öldürmek suretiyle kardeşlerinin intikamını almıştır.

15 Aralık 2006

Demeter

Eski Yunanlılarda toprak ve tarım tanrıçası. Kronosun kızıdır. Babası Zeus olan ve ölüler ülkesine hükümdar seçilen kızı Persephoneun tanrı Hades tarafından kaçırılması sebebi ile yeryüzüne çıkmış ve dünyada her yeri dolaşmıştır. Kızını geri alamadığı için yüreği sızlayarak ıssız bir yere çekilmiştir. Onun küsmesiyle toprağın bereketi kalmadığını gören Zeus, Persephonenin, yılın üçte ikisini (yâni çiçek açma ve meyve zamanım) anası Demeterin yanında, geri kalan üçte birini de (yâni kışı) kocasına|n yanımda geçirmesini kararlaştırmıştır. Bu sebeple, Demeterin kızına kavuştuğu zamanlar, yeryüzünde çiçek ve meyveler açar; kızının Hadesin yanına döndüğü zamanlar yeryüzünde kış hüküm sürer. Demeter, elinde bir buğday demeti ya da bir meşale taşıyan bir kadın şeklinde tasvir edilir. Romalılardaki adı Ceresdir.

15 Aralık 2006

Dafne

Yunan mitolojisinde bir peri kızı. Babası ırmak, annesi topraktır. Yunan tanrılarından Apollon Dafneye âşık olmuş kız, bu aşktan kurtulabilmek için defne ağacı olmasını dilemiş, böylece de defne ağacı olmuştur. Defne ağacı, adını bu mitolojiden almıştır.

15 Aralık 2006

Bakkhalar

Eski Yunanistanda tanrı Dionysos Bachusun şenliklerinde, tanrının yanında dolaşan kadınlar. Elbiselerinin üstünde, omuzlarından bir ceylân postu sarkar, başlarında çelenk, ellerinde sapı sarmaşık ya da asma yaprağından taşırlardı. Bakkhalar, sonbaharda dağlara çıkarlar, geceleri meşalelerin ışığında, coşkun bir şekilde çalgı çalar, oyun oynar, bağrışırlar. Öldürdükleri ceylânların üzerine atılır, etlerini çiğneyip çiğ çiğ yerlerdi.

15 Aralık 2006

Bosporus

Boğaziçinin Eskiçağdaki adı. Bugünkü Avrupa dillerinde de, Boğaziçinin adı olarak Bosporus ya da Bosphorus kelimeleri kullanılmaktadır.
Bosporus kelimesinin tam ve kesin bir açıklaması yoktur. Fakat, genel olarak, Yunan mitolojindeki bir hikâyeye bağlanarak, Bosporus kelimesinin Öküz ya da inek taşıyan anlamına geldiği kabul edilmektedir.
Bosporus kelimesi üzerine en yaygın olan bu söylentiye göre, Yunan mitolojisinde, baş tanrı Zeusun , inek haline getirilen sevgilisi ile , Zeusun karısı tanrıça Heranın kıskançlığı yüzünden, ülkeden ülkeye kaçarken, Boğaziçinden geçmiştir. Boğaziçinde, Haliçin kuytu bir yerinde gizlenerek bir kız dünyaya getirmiştir.
Yine, bu söylentiye göre, daha sonraları, bu kızla Poseidonun birleşmesinden, Bizansın kurucusu olan Byzas doğmuştur.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre