'Din' Kategorisindeki Yazılar

Şafii

İslâm dinindeki dört büyük mezhepten biri. İmam-ı Şafiî tarafından kurulmuştur. İslâm dininin kuruluş yıllarında ve Abbasî halifeliği devrinde Mısır, İran, Irak ve Horasanda çok yaygın olan bir mezhep durumunda bulunuyordu.

15 Aralık 2006

Zerdüşt

Klâsik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristoya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüştün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar.
Zerdüştün kurduğu bu dinin esası iyilik ve fenalık mücadelesidir. Her ikisi üstünlük için birbirleriyle savaşmaktadır. Bu çarpışmada, iyilik tanrısına melekler, fenalık tanrısına da şeytanlar yardım eder. İran da yaygın olan bu din, Müslümanlığın yayılması ile (VII. yüzyıl) tarihine karışmıştır. Bu dinin kutsal kitabı Zend – Avesta dır.

15 Aralık 2006

Mevlüt

Peygamber Muhammedin doğumunu, miracını, ölümünü anlatan manzum eser. Bu eserlerin en ünlüsü XV. yüzyılda yaşamış olan Süleyman Çelebinin yazdığıdır. Hâlâ, belirli bir beste ile doğum, ölüm, kandil v.b. gibi münasebetlerle Müslümanlar tarafından camilerde toplu olarak okunur.

15 Aralık 2006

Mezhepler

Bir dinin ayrıldığı başlıca kollardan her biri. Öbür dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de çeşitli mezhepler meydana gelmiştir. Bugün İslâm dininde başlıca dört mezhep bulunmaktadır Hanefi, maliki, hambelî, şafiî. Bunların içinde en yaygın olanı hanefidir. Bundan sonra şafiî ve maliki gelmektedir. Hambelî mezhebinden olanların sayısı çok azdır.

15 Aralık 2006

Miladi takvim

Bugün, bütün medenî dünyanın kullandığı takvim Başlangıç olarak İsanın doğumu alınmıştır. İsanın doğumundan önceki tarihler Milâttan önce ki tarihler olarak kabul edilmiştir.

15 Aralık 2006

Oruç

İslâm dininin beş şartından biri. Yılda bir ay, Ramazan ayında, Tanrıya kulluk ve ibadet amacıyla, tanyerinin ağarmağa başlamasından güneş batmasına kadar, niyetlenerek bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle tutulur.

15 Aralık 2006

Panteon

Eski Yunan ve Romalıların, bütün tanrılarına birlikte kurdukları tapınak. Sonradan Panteon bir ulusun en büyük ve şerefli adamlarının gömüldüğü binaya da ad olmuştur.

15 Aralık 2006

Papa

Katolik kilisenin, Konklav meclisi tarafından seçilen, Peygamber İsa nın vekili sayılan en yüksek başkanı. Romada, Vatikanda oturur. Bugüne kadar 270 papa gelmiştir.
Papa ve papalık makamı, Ortaçağ boyunca büyük bir dinî ve siyasî kuvvet olarak, bütün Hıristiyanlık dünyasına hükmetmiş, hükümdarların indirilmesinde ve denilen kimsenin hükümdar yapılmasında söz sahibi olmuştur. 1870 tarihinde İtalya krallığının kurulması ve bu krallığın Romayı merkez yapması üzerine, Papanın siyasî kuvveti son bulmuştur. 1929 yılında da kurulan Vatikan Devleti ile Papalık, siyasî bütün kudretini kaybetmiş, yalnız dinî özelliği olan bir müessese haline gelmiştir.

15 Aralık 2006

Peygamber

Tanrı tarafından haber getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında Tanrı buyruklarını bildiren kimse; Tanrının elçisi, resul, nebi.
Çeşitli etkiler ve düşünceler sonucu kutsal bilinen şeylere tapmadan sonra, toplumsal bir verim olarak, tanrılı dinler meydana gelmiş; toplumsal hayatın gittikçe evrim kazanması sonucu da Tanrı fikrinin doğması ile, Tanrı tarafından haber getirip, insanlara doğruyu söyleyen, Tanrının buyruklarım ileten bir takım insanlar belirmeğe başlamıştır.
Tevratın ve Kuranın yazdığına göre, ilk peygamber Ademdir. Adem, ilkin cennette yaşamış ve kendisine eş olarak Havvayı seçmiştir. Sonra günah işleyerek cennetten kovulmuşlar ve yeryüzüne gönderilmişlerdir. Bütün insanlar, Adem ve Havvadan türemişlerdir.
İslâm kaynaklarına göre ilk peygamberle son peygamber arasında yüz yirmi dört bin peygamber gelip geçmiştir. Kuranda ise bunların yalnız yirmi beş tanesinden söz edilmektedir. Bunlar da şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Sud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayip, Musa, Harun Zülfikil, Davut, Süleyman, İlyas, Yunus Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Yine Kuranda Nuh, İbrahim, Musa ve İsa dan övgü ile söz edilir. Her peygamber, kendi devri ile ilgili bir takım hükümler getirmiştir. Bu hükümler, peygamberlere gönderildiği söylenen kitaplar da yazılıdır. Bu kitaplardan Zebur, Peygamber Davuta Tevrat, Peygamber Musaya, İncil, Peygamber İsaya, Kuran, Peygamber Muhammede aittir.
Bugün dünyada bulunan üç büyük dinin peygamberleri Musa (Musevilik), İsa (Hıristiyanlık) ve Muhammedtir (Müslümanlık).

15 Aralık 2006

Ramazan

Kamer takviminin dokuzuncu ayı. Müslümanların oruç tutmakla sorumlu oldukları bu ayda, Kuran gökten inmeğe başlamış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz olmuştur. Orucun farzı, gökte ramazan ayının görünmesiyle başlar, şevval ayının görünmesiyle sona erer.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre