'Din' Kategorisindeki Yazılar

Tapınak

Puta tapanların ve çok Tanrılı dinlerin Tanrıları adına ibadette bulunmak için yaptıkları binalara verilen ad.İlkel dinlerde görülen yapılardandır. Hıristiyanlıkta, ibadetlerin yapıldığı yerler, kilise ve camilerdir. Tapınaklarca, çoklukla, tapılan Tanrı heykelleri ve Kutsal bilinen şeylerin heykelleri, anıtları bulunurdu. Yunan ve Roma tapınakları, en ünlü olan tapınaklar arasındadır.

15 Aralık 2006

Tarikat

Tasavvufa dayanan ve kimi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimi de şeriatın insanlara pek sert gelen kurallarını yumuşatmak ihtiyacı ile meydana gelen türlü Müslümanlık öğretileri. Tarikatlar, yalnız Müslümanlıkta değil, öbür dinlerde de vardır.

15 Aralık 2006

Ruh

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur.
Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir.
Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan beri çeşitli felsefî görüşlere mensup filozoflar ve bilginler arasında tartışma konusudur, Hıristiyanlık dini, ruhun varlığına ve ölümden sonra onun bedeni terk edip ,kendi hayatına devam ettiğine inanır. Müslüman dini de ruhun varlığını kabul eder .

15 Aralık 2006

Noel

Hıristiyanların, İsanın doğum günü için 25 Aralıkta kutladıkları yortu.Hıristiyan çocuklarının inancına göre, bu yortuyu temsil eden Noel baba, noel gecesi gökten inerek uslu çocuklara çeşitli armağanlar dağıtır.

15 Aralık 2006

Rum ortodoks kilisesi

Ortodoks kilisesine verilen ad. Bu kilisede resmî dil Rumca olduğu için Doğu Kilisesine, zaman zaman Rum Ortodoks Kilisesi de denilmektedir. Roma ve Rum Kiliseleri arasındaki ayrılık alâmetleri, ilk defa M.S. 385 yılında görülmeğe başlamıştır. Hıristiyanlık âlemi, bu ihtilâf yüzünden yavaş yavaş ikiye bölünmüş ve merkezi Roma olan Katolik Kilisesi (Batı Kilisesi) ile merkezi İstanbul olan Doğu Kilisesi arasındaki kesin ayrılık. 1054 yılında Nicene Mezhebi hakkında iki, merkez arasındaki bir görüş ayrılığı yüzünden olmuştur. Bu ihtilâf üzerine, Papa Leon IX İstanbul patriklerini aforoz etmiştir. Doğu Kilisesi birçok bakımlardan Batı Kilisesinden ayrılır. Batı Kilisesinin başında bir tek ruhanî lider, Papa bulunduğu halde, Doğu Kilisesi tek lider tanımaz birçok değişik patriklerin idaresindedir. Rum Ortodoks Kilisesinin en önemli makamı Sinod Meclisidir. İki kiliseyi barıştırmak için yapılan teşebbüsler sonuç vermemiştir.

15 Aralık 2006

Mahşer

İslâm inançlarına göre, Kıyamet gününde dirilenlerin toplanacakları geniş yere Mahşer denir. Büyük meleklerden İsrafilin Sûr borusunu üflemesiyle ölüler dirilecek ve herkes Mahşerde toplanacaktır. Bundan sonra da hesap verme başlayacaktır.

15 Aralık 2006

Mevlüt

Peygamber Muhammedin doğumunu, miracını, ölümünü anlatan manzum eser. Bu eserlerin en ünlüsü XV. yüzyılda yaşamış olan Süleyman Çelebinin yazdığıdır. Hâlâ, belirli bir beste ile doğum, ölüm, kandil v.b. gibi münasebetlerle Müslümanlar tarafından camilerde toplu olarak okunur.

15 Aralık 2006

Mezhepler

Bir dinin ayrıldığı başlıca kollardan her biri. Öbür dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de çeşitli mezhepler meydana gelmiştir. Bugün İslâm dininde başlıca dört mezhep bulunmaktadır Hanefi, maliki, hambelî, şafiî. Bunların içinde en yaygın olanı hanefidir. Bundan sonra şafiî ve maliki gelmektedir. Hambelî mezhebinden olanların sayısı çok azdır.

15 Aralık 2006

Miladi takvim

Bugün, bütün medenî dünyanın kullandığı takvim Başlangıç olarak İsanın doğumu alınmıştır. İsanın doğumundan önceki tarihler Milâttan önce ki tarihler olarak kabul edilmiştir.

15 Aralık 2006

Oruç

İslâm dininin beş şartından biri. Yılda bir ay, Ramazan ayında, Tanrıya kulluk ve ibadet amacıyla, tanyerinin ağarmağa başlamasından güneş batmasına kadar, niyetlenerek bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle tutulur.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre