'Din' Kategorisindeki Yazılar

Totemcilik

İlkel kavimlerde görülen en ilkel din. Sop ve klan denilen en ilkel insan topluluklarının dini olan totemcilikte totem Klanın ortaklaşa malı sayılan her hangi bir hayvan bir bitki, bir eşyadır. Klanın sembolüdür ve kutsal sayılır Klana bağlı olan her şey bu sembolün işaretini taşır. Herkes bu totemin soyundan gelmiştir. Totem bir hayvansa onun eti yenmez ve avlanamaz. Bütün klanın ortaklaşa atası ve koruyucusu sayılır.

15 Aralık 2006

Tufan

Din kitaplarına göre Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı sular altında bırakan büyük yağmurlar kırk gün kırk gece sürmüş, bütün dünya 150 gün sular altında kalmış, bütün insanlar, hayvanlar ölmüş, yalnız Tanrının emriyle Nuh Peygamberin yaptırdığı büyük gemide daha önceden birer çift olarak yerleştirilen hayvanlar kalmıştır. Tufan bitince bunlar gemiden çıkarılmışlar ve üreyerek insanları ve hayvanları yeniden meydana getirmişlerdir.

15 Aralık 2006

Şafii

İslâm dinindeki dört büyük mezhepten biri. İmam-ı Şafiî tarafından kurulmuştur. İslâm dininin kuruluş yıllarında ve Abbasî halifeliği devrinde Mısır, İran, Irak ve Horasanda çok yaygın olan bir mezhep durumunda bulunuyordu.

15 Aralık 2006

Zerdüşt

Klâsik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristoya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüştün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar.
Zerdüştün kurduğu bu dinin esası iyilik ve fenalık mücadelesidir. Her ikisi üstünlük için birbirleriyle savaşmaktadır. Bu çarpışmada, iyilik tanrısına melekler, fenalık tanrısına da şeytanlar yardım eder. İran da yaygın olan bu din, Müslümanlığın yayılması ile (VII. yüzyıl) tarihine karışmıştır. Bu dinin kutsal kitabı Zend – Avesta dır.

15 Aralık 2006

Şamanizm

Esası ruhçuluğa dayanan eski bir Türk dininin adı. Eski Türkler, dünyanın ruhlarla dolu olduğuna ve insanların yaşayış ve hareketlerinde bunların etkisi olduğuna inanırlardı. Ruhlarla insanlar arasındaki ilgileri, bu inanışa göre şamanlar sağlarlardı.

15 Aralık 2006

Şeyhülislam

Osmanlı İmparatorluğunda, din işlerini yöneten, aynı zamanda dünya işlerini de din bakımından incelemekle yetkili kimse. Osmanlıların ilk zamanlarında en yüksek din adamlığı, kazaskerlik görevinde toplanırdı. Fatih devrinden itibaren, müftü diye adlandırılan şeyhülislâm, bütün ulemanın başkanı ve müderrisler arasında en yüksek derecede Olandı. Müftüler, Divan-ı hümayuna dahil kimseler değildi ve yargı erkleri yoktu. Bu işi Anadolu ve Rumeli kazaskerleri görürdü. Bunların görevi, dinî konularda fetvalar vermeden ve çeşitli din meselelerini çözümlemekten, ibaretti. Fakat, XVII. yüzyıldan itibaren, müftülere şeyhülislâm denmeğe başlamış ve şeyhülislâmlar, kabinede, sadrazamdan sonra yer almağa başlamışlardır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğunun sonuna kadar sürmüştür.

15 Aralık 2006

Şeytan

İslâm inanışına göre, melek olduğu halde Adem Peygambere secde etmediği için melekler katından kovulan ve o zamandan beri insanları fena yollara saptırmak için didinen manevî varlık. Hıristiyan inanışlarına göre de, meleklikten çıkarılmış manevî varlıkların şefidir.

15 Aralık 2006

Şiilik

Peygamber Muhammedin damadı Aliyi ve onun evlâtlarını mağdur sayan Müslüman, topluluğun bir mezhebi.

15 Aralık 2006

Sünnilik

İslâm mezheplerinden biri. Kurandaki doğmalara ve Peygamberlerin sünnetlerine göre amel etmeyi en doğru ve tek yol olarak gören bir mezheptir. Ebu Hanife tarafından kurulmuştur.

15 Aralık 2006

Taoizm

Çinin halk dini. Perilere, ölülere cinlere, putlara ve şeytana tapmayı bir inanış haline getirmiştir İlkel dinlerden biridir.

15 Aralık 2006

Önceki


Kategoriler

Aylara Göre