'Din' Kategorisindeki Yazılar

Şeytan

İslâm inanışına göre, melek olduğu halde Adem Peygambere secde etmediği için melekler katından kovulan ve o zamandan beri insanları fena yollara saptırmak için didinen manevî varlık. Hıristiyan inanışlarına göre de, meleklikten çıkarılmış manevî varlıkların şefidir.

15 Aralık 2006

Şiilik

Peygamber Muhammedin damadı Aliyi ve onun evlâtlarını mağdur sayan Müslüman, topluluğun bir mezhebi.

15 Aralık 2006

Panteon

Eski Yunan ve Romalıların, bütün tanrılarına birlikte kurdukları tapınak. Sonradan Panteon bir ulusun en büyük ve şerefli adamlarının gömüldüğü binaya da ad olmuştur.

15 Aralık 2006

Papa

Katolik kilisenin, Konklav meclisi tarafından seçilen, Peygamber İsa nın vekili sayılan en yüksek başkanı. Romada, Vatikanda oturur. Bugüne kadar 270 papa gelmiştir.
Papa ve papalık makamı, Ortaçağ boyunca büyük bir dinî ve siyasî kuvvet olarak, bütün Hıristiyanlık dünyasına hükmetmiş, hükümdarların indirilmesinde ve denilen kimsenin hükümdar yapılmasında söz sahibi olmuştur. 1870 tarihinde İtalya krallığının kurulması ve bu krallığın Romayı merkez yapması üzerine, Papanın siyasî kuvveti son bulmuştur. 1929 yılında da kurulan Vatikan Devleti ile Papalık, siyasî bütün kudretini kaybetmiş, yalnız dinî özelliği olan bir müessese haline gelmiştir.

15 Aralık 2006

Peygamber

Tanrı tarafından haber getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında Tanrı buyruklarını bildiren kimse; Tanrının elçisi, resul, nebi.
Çeşitli etkiler ve düşünceler sonucu kutsal bilinen şeylere tapmadan sonra, toplumsal bir verim olarak, tanrılı dinler meydana gelmiş; toplumsal hayatın gittikçe evrim kazanması sonucu da Tanrı fikrinin doğması ile, Tanrı tarafından haber getirip, insanlara doğruyu söyleyen, Tanrının buyruklarım ileten bir takım insanlar belirmeğe başlamıştır.
Tevratın ve Kuranın yazdığına göre, ilk peygamber Ademdir. Adem, ilkin cennette yaşamış ve kendisine eş olarak Havvayı seçmiştir. Sonra günah işleyerek cennetten kovulmuşlar ve yeryüzüne gönderilmişlerdir. Bütün insanlar, Adem ve Havvadan türemişlerdir.
İslâm kaynaklarına göre ilk peygamberle son peygamber arasında yüz yirmi dört bin peygamber gelip geçmiştir. Kuranda ise bunların yalnız yirmi beş tanesinden söz edilmektedir. Bunlar da şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Sud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayip, Musa, Harun Zülfikil, Davut, Süleyman, İlyas, Yunus Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Yine Kuranda Nuh, İbrahim, Musa ve İsa dan övgü ile söz edilir. Her peygamber, kendi devri ile ilgili bir takım hükümler getirmiştir. Bu hükümler, peygamberlere gönderildiği söylenen kitaplar da yazılıdır. Bu kitaplardan Zebur, Peygamber Davuta Tevrat, Peygamber Musaya, İncil, Peygamber İsaya, Kuran, Peygamber Muhammede aittir.
Bugün dünyada bulunan üç büyük dinin peygamberleri Musa (Musevilik), İsa (Hıristiyanlık) ve Muhammedtir (Müslümanlık).

15 Aralık 2006

Ramazan

Kamer takviminin dokuzuncu ayı. Müslümanların oruç tutmakla sorumlu oldukları bu ayda, Kuran gökten inmeğe başlamış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz olmuştur. Orucun farzı, gökte ramazan ayının görünmesiyle başlar, şevval ayının görünmesiyle sona erer.

15 Aralık 2006

Namaz

Müslümanların abdest altmış olarak günde beş defa (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) yapmaları dince buyrulan ve namazın şartları gereğince yapılan bir ibadet.
Namazın on iki şartı vardır: 1 – Hadesten taharat (abdest temizliği): Abdesti yoksa abes almak, cünüp ise gusletmek; 2 – Necasetten taharet (pislikten temizlenme): Bedenini, elbisesini, namaz kılacağı yeri temizlemek; 3 – Setri avret (avret yerini örtmek): Avret yeri erkekler için göbek hizasından diz kapakları altına kadar olan yer, kadınlar için yüz, eller ve ayaklar dışında bütün vücuttur; 4 – İstikbali kıble (kıbleye dönmek): Kıble, Kıblenin bulunduğu yer, yani Mekke şehridir; 5 -Vakit: Her namazı sınırlan dince belirtilmiş kendi vakti içinde kılmak; 6 – Niyet: Hangi namaz kılmıyorsa önce içten ve sonra belirterek niyetlenmek; 7 – Tahrime veya iftitah tekbiri (başlangıç tekbiri): Tekbir Allahü ekber sözünü söylemektir; 8 – Kıyam (ayakta durma): Namazın her rekâtında bir namaz suresi okuyacak kadar ayakta durmak; 9 — Kıraat (okumak): Namazın gerektirdiği âyet ve sureleri kendi işiteceği kadar bir sesle okumak; 10 – Rükû: Tekbir alarak eğilmek; 11 – Sücut (secdeye varmak): Rükûdan sonra secdeye kapanmak; 12 -Kadeyi âhire (son oturuş): Namazın sonunda kelimeyi şahadet getirecek kadar oturmak. Beş vakit namazın rekât sayıları kılınış sırasıyla şöyledir: Sabah namazı: İki sünnet, iki farz; öğle namazı; Dört sünnet, dört farz, iki son sünnet; İkindi namazı: Dört sünnet, dört farz; Akşam namazı: Üç farz, iki sünnet; Yatsı namazı: Dört sünnet, dört farz, iki son sünnet ve en sonra üç rekât vitir namazı.

15 Aralık 2006

Ruh

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur.
Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir.
Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan beri çeşitli felsefî görüşlere mensup filozoflar ve bilginler arasında tartışma konusudur, Hıristiyanlık dini, ruhun varlığına ve ölümden sonra onun bedeni terk edip ,kendi hayatına devam ettiğine inanır. Müslüman dini de ruhun varlığını kabul eder .

15 Aralık 2006

Noel

Hıristiyanların, İsanın doğum günü için 25 Aralıkta kutladıkları yortu.Hıristiyan çocuklarının inancına göre, bu yortuyu temsil eden Noel baba, noel gecesi gökten inerek uslu çocuklara çeşitli armağanlar dağıtır.

15 Aralık 2006

Rum ortodoks kilisesi

Ortodoks kilisesine verilen ad. Bu kilisede resmî dil Rumca olduğu için Doğu Kilisesine, zaman zaman Rum Ortodoks Kilisesi de denilmektedir. Roma ve Rum Kiliseleri arasındaki ayrılık alâmetleri, ilk defa M.S. 385 yılında görülmeğe başlamıştır. Hıristiyanlık âlemi, bu ihtilâf yüzünden yavaş yavaş ikiye bölünmüş ve merkezi Roma olan Katolik Kilisesi (Batı Kilisesi) ile merkezi İstanbul olan Doğu Kilisesi arasındaki kesin ayrılık. 1054 yılında Nicene Mezhebi hakkında iki, merkez arasındaki bir görüş ayrılığı yüzünden olmuştur. Bu ihtilâf üzerine, Papa Leon IX İstanbul patriklerini aforoz etmiştir. Doğu Kilisesi birçok bakımlardan Batı Kilisesinden ayrılır. Batı Kilisesinin başında bir tek ruhanî lider, Papa bulunduğu halde, Doğu Kilisesi tek lider tanımaz birçok değişik patriklerin idaresindedir. Rum Ortodoks Kilisesinin en önemli makamı Sinod Meclisidir. İki kiliseyi barıştırmak için yapılan teşebbüsler sonuç vermemiştir.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre